Skoči na glavni sadržaj

Područja prakse

Placeholder

Područja prakse

Odvjetničke usluge su vrlo važan dio pravnog sustava u većini zemalja svijeta. Odvjetništvo se odnosi na pružanje pravne pomoći i zastupanje stranaka u pravnim sporovima. Odvjetničke usluge mogu biti pružene od strane pojedinaca ili tvrtki koje su pravno kvalificirane i ovlaštene da obavljaju pravne poslove.

Ugovorno pravo

Posebna pažnja usmjerena je na interes klijenata u pogledu stjecanja nekrentina u Republici Hrvatskoj. To podrazumjeva svu pravnu podršku od prvog kontakta s posredovateljskom kućom ili izravno s prodavateljem zaključno s upisom prava vlasništva u zemljišne knjige (Gruntovnica).

Odštetno pravo

Odvjetnik preuzima zastupanja u predmetima povrede prava osobnosti, osobito prekograničnih pitanja odštetnih zahtjeva u kojima su sudjelovala vozila švedskih registarskih oznaka (švedskih registracija).

Međunarodno ovršno pravo

Odvjetnik pruža usluge zastupanja stranka u prekograničnim naplatama potraživanja temeljem dospjelih a neplaćenih računa.

- Zahtjev za izdavanjem europskog platnog naloga (Ansökan om betalningsföreläggande) sukladno europskoj uredbi 1896/2006

- Zahtjev za provedbom europskog ovršnog naslova (Ansökan om verkställighet av en europeisk exekutionstitel) sukladno uredbi Europske unije 805/2004

Oba zahtjeva odvjetnik provodi pred tijelom švedskog javnog ovršitelja kao i pred švedskim sudovima neovisno o mjesnoj nadležnosti tj. gdje se dužnik nalazi.

Nasljedno pravo

Europskom uredbom 650-2012 uređeno je područje nasljednopravnih pitanja, kako zakonskih tako i oporučnih. Odvjetnik pruža usluge prekograničnog zastupanja u ostavinskim postupcima. Pokretanje ostavinskih postupaka pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj i Kraljevini Švedskoj. Sastav isprava za slučaj smrti. (Oporuke, ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju)

Materijalni i pravni nedostaci na nekretninama

Odvjetnik zastupa stranke u pitanjima materijalnih i pravnih nedostataka stečene nekretnine. Nekretnina sadrži materijalni nedostatak ukoliko se razlikuje od onoga što je ugovoreno. Postojanje pravnog nedostatka stvari odlikuje se nečijim tuđim pravom na nekretnini koje svagdašnjeg vlasnika (upisanog u zemljišne knjige) ili stjecatelja nekretnine, isključuje, ograničava ili umanjuje njegovo pravo.

Europsko trgovačko pravo

Odvjetnik preuzima zastupanja u svim prekograničnim pitanjima tumačenja ugovornih odredbi proizašlih iz ugovora trgovačkih društava koji posluju objema članicama EU.

Pravo intelektualnog vlasništva

Odvjetnik pruža usluge zaštite žiga (logotip) i registracija industrijskog dizajna pred tijelima Republike Hrvatske (Državni zavod za intelektualno vlasništvo) i PRV Patent-och registreringsverket u Švedskoj www.prv.se/sv/

Euadvokat logo
Obavljanju odvjetničke djelatnosti
U obavljanju odvjetničke djelatnosti Odvjetnički ured vodi se profesionalnošću, etikom odvjetničke službe, kreativnim odvjetničkim vještinama, te onim što u odvjetničkoj službi smatramo najvažnijim - osobnim interesom stranaka.